След месец май 2021 г. у нас се очаква да навлязат три нови еднотаблеткови режима от препоръчителните и алтернативни схеми за първа линия терапия за ХИВ.

При успешно финализиране на обществената поръчка за медикаменти за ХИВ за 2021 г., от месец май 2021 г. се предвижда да навлязат три нови за страната еднотаблеткови режима:

  1. Biktarvy (биктегравир/емтрицитабин/тенофовир алафенамид, 50 мг/200 мг/25 мг) – Biktarvy е сред препоръчителните режими за първа линия терапия, базиран е на интегразен инхибитор (биктегравир) и съдържа тенофовир алафенамид. Приема се под формата на една таблетка веднъж на ден без оглед на хранене. Пациентите у нас до момента имат достъп до тенофовир алафенамид само като част от еднотаблетковия режим Symtuza (дарунавир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир алафенамид, 800 мг/150 мг/200 мг/10 мг), който е наличен от месец май тази година.
  2. Dovato (долутегравир/ламивудин, 50 мг/300 мг) – към момента двата съставни компонента са налични като самостоятелни медикаменти – Tivicay (долутегравир) и Epivir (ламивудин). Dovato ще позволи те да бъдат приемани под формата на една таблетка веднъж на ден. Dovato е сред препоръчителните режими за първа линия терапия при пациенти с вирусен товар под 500 000 копия/милилитър кръв.
  3. Delstrigo (доравирин/ламивудин/тенофовир дизопроксил, 100 мг/300 мг/245 мг) – Delstrigo е сред алтернативните режими за първа линия терапия, базиран е на ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (доравирин) и се приема под формата на една таблетка веднъж на ден без оглед на хранене.

Освен тези еднотаблеткови режими доравирин, съставен компонент на Delstrigo, се предвижда да бъде наличен и като самостоятелен медикамент – Pifeltro под формата на таблетки от 100 мг.

Повече информация за разрешените за употреба в Европа медикаменти и наличните у нас към момента, може да намерите в приложението „Антиретровирусни медикаменти” на страницата на Фондация „И“, с уточнението че Symtuza и Juluca са също налични от месец май тази година. При успешно финализиране на търга от месец май 2021 г. ще разполагаме с всички препоръчителни и алтернативни режими за първа линия терапия за ХИВ.

Как се стигна до навлизането на трите нови медикамента?

На 26 ноември 2020 г. Министерство на здравеопазването обяви обществената поръчка за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2021 г. Медикаментите се осигуряват по реда на Наредба 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Медикаментите за лечение на ХИВ, предвидени да бъдат закупени през 2021 г., са на обща стойност 27 717 593,45 лв. без ДДС или 33 261 112,14 лв. с ДДС.

В документацията към обществената поръчка са включени 26 обособени позиции антиретровирусни медикаменти. Предвидените количества по видове и класове медикаменти следват изцяло съвременните препоръки за лечение на ХИВ, а именно превес на интегразните инхибитори и поетапно намаляване на квотите на медикаментите от по-старо поколение и извеждането им от употреба у нас.

Обявената обществена поръчка е открита. Крайният срок за подаването на оферти за участие в процедурата е 4 януари 2021 г. Комисия, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването в съответствие със Закона за обществените поръчки, ще започне разглеждане на офертите на 5 януари 2021 г.

Обръщаме специално внимание на факта, че стартирането на обществената поръчка само по себе си не означава автоматично успешно договаряне по всички включени позиции. Едва след приключване на работата на комисията ще стане ясен изходът от търга.

Подробна информация за обявената обществена поръчка може да получите на сайта на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от този линк.

Източник: Фондация „И“

Категория: