Сдружение „Здраве без граници“ и неговият Център за сексуално здраве CheckPoint София имат дългогодишен опит в предоставянето на безплатни и анонимни тестове, консултиране и превенция на ХИВ, хепатит и сексуално преносими инфекции сред най-уязвимите общности.

Центърът познава не само проблемите на тези групи в здравната сфера, но също и техните социални и граждански предизвикателства, свързани с липсващите в България интегрирани услуги за уязвими групи. Мнозинството от хората, които са в уязвимо положение, са подложени на множествена дискриминация, като в същото време почти не познават своите права, нямат културата и опита да се застъпват за тях.

В последните пет месеца в условията на епидемията от COVID-19 общностният здравен център има все повече клиенти, изпаднали в икономически трудности и социална изолация. Мнозина от тях, особено хората, живеещи с ХИВ, изпитват затруднен достъп до здравни услуги или пък се нарушават правата им като пациенти.

В рамките на 6 месеца (от януари до юли 2021 г.) здравният център ще предостави подкрепа за „образоване“ на представители на уязвими общности по отношение на техните права като граждани и пациенти на здравната система и да им предложи квалифицирана правна помощ за консултиране и разрешавана на конкретни казуси. Посредством информационни дейности и адвокатски консултации инициативата ще допринесе за повишена култура по отношение на човешките, гражданските и пациентските права и ще намали случаите на дискриминация и отказ на здравни услуги. Приоритетно от проекта ще се ползват хора с наркотична зависимост, гей мъже и хора, живеещи с ХИВ.

Работа на терен

В рамките на инициативата  ще бъде предоставена активна работа на терен сред общностите на гей мъжете и на употребяващите наркотици. Екипи ще посещават местата, където пребивават общностите, и ще провеждат консултиране по социални и здравни въпроси и разяснителна работа по отношение на правата на представителите на общностите като граждани и пациенти. За целта ще се използват и специално разработени образователни материали, които ще информират за правата и ще промотират юридическата подкрепа, предоставена от проекта. Екипите ще помагат на хората от общностите да идентифицират случаите на нарушения на правата и ще ги мотивират да се обръщат за безплатна юридическа помощ. Работата на терен ще бъде с интензивност веднъж седмично, като ще се подбират локации с концентрация на групите. За групата на гей мъжете се предвижда и теренна работа в онлайн среда (чатове, сайтове за запознанства и др.).

Правна помощ

Дейностите по правна помощ и медиация ще се предоставят в CheckPoint София. Те ще бъдат широко промотирани сред уязвимите общности, предимно чрез работата на терен. Юристът ще предоставя консултации и подкрепа в случаите на нарушени права и ситуации като прояви на дискриминация, физическа или вербална агресия и насилие, отказани услуги и други – в семейството, на работното място, в институциите, в здравната система или на обществени места. Юристът ще подготвя жалби и друга документация за институциите, както и ще предоставя досъдебна защита при необходимост. Правният специалист ще провежда също индивидуални и групови обучения, свързани с правата на целевите групи.

Проектът „Подкрепени в кризата“ се финансира по Схемата за финансиране на малки инициативи в рамките на Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека и на стойност 9741.00 евро.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани“-България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Здраве без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Вижте повече на www.Activecitizensfund.Bg.

Категория: