Чужденци, които са в процедура за получаване на хуманитарен/бежански статут (регистрирали са се като търсещи закрила в РПУ, на граничен пункт или на пункт за регистрация на бежанци, и са получили са документ „регистрационна карта на търсещ закрила с ЛНЧ на чужденец“, имат право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване, както и българските граждани (от заявяване на желанието до приключване разглеждането на молбата). С този документ, въпреки, че не е приключила процедурата, пациентите с ХИВ могат да получат терапия за ХИВ и медицински грижи.

Чужденците с вече предоставен хуманитарен статут (с документ, който наподобява българската лична карта, на който е изписано „карта на лице с предоставен хуманитарен статут“) се ползват с медицинска помощ наравно с българските граждани. С този статут пациентите с ХИВ могат да получат терапия за ХИВ и медицински грижи.

Чужденците с разрешено продължително пребиваване или с краткосрочно пребиваване нямат право към момента да получават безплатни здравни грижи, включително и терапия за ХИВ. По указания на МЗ тези граждани трябва да заплащат оказаната им медицинска помощ. Пациентски застъпници, ангажирани с ХИВ, са сезирали Министерство на здравеопазването за решаването на проблема с украинските граждани, които работят в страната ни, със статут на краткосрочно/продължително пребиваване са и не могат да се върнат в Украйна, за да получат терапията си за ХИВ.

Чужденците с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България се ползват с медицинска помощ наравно с българските граждани. С този статут пациентите с ХИВ могат да получат терапия за ХИВ и медицински грижи.

Категория: