Цена
Безплатно
Продължителност
30 минути
CheckPoint София предлага
Консултация с лекар, специалист по инфекциозни болести

Д-р Ивайло Паков е специалист по инфекциозни болести, занимаващ се с наблюдението и лечението на ХИВ пациенти повече от пет години. Извършва прегледи на пациенти, живеещи с ХИВ и предоставя консултации относно превенция на ХИВ.

Образование:

Специалност – инфекциозни болести (2020 г.)

Висше образование – магистър по медицина, Медицински университет – гр. Плевен (2009-2015 г.)

Езикова квалификация: английски – писмено и говоримо (C1); базово владеене на руски и испански език (B1)

Академични позиции:

Асистент по инфекциозни болести към Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – гр. Плевен (от 2018 г.)

Докторант към Медицински университет – гр. Плевен с професионално направление „Инфекциозни болести“ и тема на дисертационен труд „Остаряване с HIV инфекция“ (от 2020 г.)

Научна и преподавателска дейност: асистент по инфекциозни болести на студенти в V-ти курс към Факултет „Медицина” към МУ – Плевен – българоезиково и англоезиково обучение.

Автор и съавтор на над 10 научни публикации и участник в над 30 научни събития в страната и чужбина.

Членство в научни и обществени организации:

European AIDS Clinical Society (EACS); Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ); Южнобългарско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология (ЮБДИБЕП); Български лекарски съюз (БЛС)

Перспективите пред хората, живеещи с ХИВ, са отлични. Лечението осигурява добро качество на живот, което позволява да следват и реализират плановете си, както в личен, така и в професионален аспект. ХИВ не е пречка да се упражнява избраната професия, както и за активен социален живот, за създаването на семейство и здраво, неинфектирано поколение, както и за старост в добро здраве.

Здравословното хранене и физическата активност са от съществено значение за цялостното здравословно състояние на хората, живеещи с ХИВ. Антиретровирусната терапия днес е толкова успешна, че предполага нормална продължителност на живота при хората, инфектирани с ХИВ, респективно доживяване до традиционно приеманата за напреднала възраст. За да се постигне добро качество на живот и за остаряване в добро здраве, е необходимо да се следва здравословен начин на живот.

Здравословното хранене и физическата активност са от съществено значение за цялостното здравословно състояние на хората, живеещи с ХИВ. Антиретровирусната терапия днес е толкова успешна, че предполага нормална продължителност на живота при хората, инфектирани с ХИВ, респективно доживяване до традиционно приеманата за напреднала възраст. За да се постигне добро качество на живот и за остаряване в добро здраве, е необходимо да се следва здравословен начин на живот.

CheckPoint София разполага с със специалист по инфекциозни болести, с когото живеещи с ХИВ могат да обсъдят:

· ефектите от инфекцията върху здравето;
· приемът на антиретровирусна терапия;
· странични ефекти от антиретровирусната терапия;
· лекарствени взаимодействия на антиретровирусната терапия и други медикаменти;
· начин на живот – хранене, спорт и др.;
· ХИВ свързани състояния и заболявания, включително болнично лечение;
· сексуално и репродуктивно здраве;
· всякакви въпроси, свързани с живота с ХИВ.
Лабораторното изследването за ХИВ в CheckPoint София се предоставя безплатно,благодарение на финансирането от корпоративни и частни дарители.